Gospodarka odpadami

W ramach działu GOSPODARKA ODPADAMI na Politechnice Warszawskiej realizowane są prace badawcze w następujących zakresach tematycznych:

 

 • Analizy w zakresie możliwości wdrażania wymagań GOZ w zakresie gospodarki odpadami.
 • Przeglądy ekologiczne, analizy porealizacyjne oraz analiza i ocena przyczyn oraz stopnia oddziaływania na środowisko instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów itp.
 • Różnorodność wyposażenia części mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – różnorodność wydzielania frakcji użytecznych przeznaczonych do dalszego wykorzystania.
 • Efektywność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz jakość selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych – suchych
  i ulegających biodegradacji.
 • Reprezentowanie RP w pracach Technicznych Grup Roboczych Waste Treatment oraz Waste Incineration (przygotowywanie Dokumentów Referencyjnych oraz Konkluzji BAT).
 • Oceny spełnienia przez instalacje wymagań ochrony środowiska (w tym wymagań: BAT) (współpraca z przemysłem i dydaktyka).
 • Stosowanie dodatków mineralnych w postaci: (a) a) lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących; (b) lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących; (c) lotnych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących; (d) lotnych popiołów fluidalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących.
 • Wykorzystanie popiołu z TPKOŚ w technologii zawiesin twardniejących
 • Wykorzystanie niskoemisyjnych spoiw (mieszanek żużlowo-popiołowych) w technologii zawiesin twardniejących, zaczynów, zapraw oraz betonów masywnych.
 • Wykorzystanie dennych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w mieszankach mineralnych.
 • Wykorzystanie odpadów powęglowych w mieszankach mineralnych.
 • Wykorzystywanie odpadów, jako alternatywy dla paliw pierwotnych.
 • Optymalizacja technologiczna metod przetwarzania odpadów (zawracanie obiegów, minimalizacja powstawania, ponowne użycie, maksymalizacja recyklingu).
 • Odzysk materiałowy z procesów przetwarzania odpadów (mechanicznych i biotechnologicznych).
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia osadów dennych pobranych z cieków i zbiorników wodnych.
 • Ocena zanieczyszczenia i migracji metali ciężkich w układzie woda, gleba, rośliny
 • Oszacowanie form metali w różnych elementach środowiska – woda, osady, gleba, roślinność
 • Ocena możliwości zastosowania odpadów jako częściowego zamiennika surowców naturalnych lub cementu/spoiwa w wybranych kompozytach: (a) Pył z odpylania kruszywa w wytwórniach MMA jako składnik betonu cementowego; (b) Pył z odpylania kruszywa w wytwórniach MMA jako składnik kompozytów polimerowych; (c) Odpad z produkcji bieli tytanowej jak składnik betonu cementowego; (d) Pył perlitowy jako składnik zaprawy polimerowo – cementowej; ( e) Pył perlitowy jako składnik kompozytów polimerowych; (f) Popiół lotny w kompozytach polimerowo- cementowych; (g) Popiół lotny w kompozytach polimerowych; (h) Granulowany żużel wielkopiecowy jako składnik betonu cementowego; (i) Włókna z recyklingu butelek typu PET do betonu cementowego; (j) Spopielone odpady ściekowe jako składnik betonu cementowego; (k) Popiół lotny wapienny jako składnik betonu cementowego; (l) Popiół lotny krzemionkowy jako składnik betonu cementowego; (m) Stłuczka szklana jako składnik betonu cementowego; (n) Kruszywo z recyklingu do betonu cementowego; (o) Polimerowe kruszywo z recyklingu do kompozytów cementowo- polimerowych; (p) Woda z recyklingu do kompozytów cementowych.
 • Recykling organiczny różnych form biomasy odpadowej w warunkach tlenowych i beztlenowych.
 • Recykling wybranych polimerów.
 • Recykling papieru, szkła, metali.
 • Recykling opakowań wielomateriałowych.
 • Dobór i optymalizacja technologii recyklingu dla odpadów BiR.
 • Technologie przygotowania do recyklingu frakcji materiałowych wraz z ich optymalizacją.
 • Ocena jakości wód powierzchniowych w odniesieniu do zagospodarowanie zlewni.
 • Oznaczanie stężenia związków oraz stężenia zapachu emitowanych do atmosfery podczas poszczególnych procesów przetwarzania odpadów
 • Opracowanie warunków wykorzystania stłuczki szklanej jako zamiennika części cementu i/lub kruszywa drobnego w betonach cementowych;
 • Opracowanie warunków wykorzystania stłuczki sanitarnej jako zamiennika części cementu i/lub kruszywa drobnego w betonach cementowych.
 • Opracowanie warunków wykorzystania włókien z recyklingu butelek typu PET do betonu cementowego.
 • Opracowanie warunków wykorzystania kruszywa z recyklingu jako zamiennika kruszywa naturalnego w betonie cementowym.
 • Opracowanie warunków wykorzystania polimerowego kruszywa z recyklingu jako składnika kompozytów cementowo- polimerowych;
 • Stosowanie wody z recyklingu jako składnika kompozytów cementowych.
 • Stosowanie dodatków mineralnych w postaci: (a) lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących; (b) lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących; (c) lotnych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących; (d) lotnych popiołów fluidalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących.
 • Wykorzystanie popiołu z TPKOŚ w technologii zawiesin twardniejących.
 • Wykorzystanie niskoemisyjnych spoiw (mieszanek żużlowo-popiołowych) w technologii zawiesin twardniejących, zaczynów, zapraw oraz betonów masywnych.
 • Wykorzystanie dennych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w mieszankach mineralnych.
 • Wykorzystanie odpadów powęglowych w mieszankach mineralnych.
 • Wykorzystanie produktów ubocznych w procesach biofiltracji.(BIOZIN).
 • Opracowywanie technologii pozwalających na utratę statusu odpadów.
 • Technologie wykorzystujące produkty uboczne w ochronie środowiska (rekultywacja, wytwarzanie zielonej energii).
 • Wykorzystanie odpadów budowlanych w procesach oczyszczania wód opadowych.
 • Zastosowanie naturalnych adsorbarbentów w procesie demobilizacji zanieczyszczeń – metali w zbiornikach i ciekach wód powierzchniowych.
 • Przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie: proces fermentacji metanowej – produkcja energii elektrycznej – uzyskanie kompostu w wyniku stabilizacji tlenowej pofermentu.
 • Badania uwalniania metali ciężkich z popiołu z TPKOŚ oraz zawiesiny twardniejącej na jego bazie – aspekty środowiskowe stosowania surowców antropogenicznych.
 • Optymalizacja technologiczna selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przemysłowych, pozwalająca na maksymalizację ich recyklingu..
 • Analiza zmian jakościowych biomasy w łańcuchu dostaw.
 • Oceny i procedury dotyczące uznania za produkt uboczny i utraty statusu odpadu (opinie dla przemysłu).
 • Ustawy i rozporządzenia związane z odnawialną energię z odpadów oraz z odpadami
 • Regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania uciążliwości zapachowej obiektów gospodarki odpadami.
 • Strategie wdrażania zasad minimalizacji powstawania i redukcji odpadów (samorządy, przemysł itp.).
 • Zintegrowane plany zarządzania odorami w gospodarce o obiegu zamkniętymi.
 • Konkluzje BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów.
 • Aspekty społeczne ocen oddziaływania na środowisko obiektów GOZ – analiza skarg na uciążliwość zapachową obiektów gospodarki odpadami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną Mapą Tematyczną Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Politechnice Warszawskiej