Popularyzacja GOZ

 • realizacja projektów DEZMETAN, MPWiK, MNiSW/NCN, NCBiR, BIOZIN, Odzysk energii z odpadów komunalnych i biomasy, M-Mist decision support tool for organic municipal waste biogas plants
 • artykuły, referaty konferencyjne
 • seminaria, szkolenia, konferencje popularyzujące tematykę olfaktometrii m.in. w gospodarce komunalnej
 • seria monografii Circular Economy – Technologie
 • organizacja i uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach dotyczących GOZ
 • udział w grupach roboczych, spotkaniach branżowych i komitetach dotyczących GOZ
 • udział w inicjatywie Polish Circular Hotspot, seria debat dotyczących przejścia z liniowego na cyrkularny model w budownictwie
 • organizacja I Kongresu Gospodarki Odpadami. Innowacje sektorowe jako niezbędny element gospodarki o obiegu zamkniętym
 • popularyzacja GOZ w mediach, prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu GOZ w ramach wszystkich rodzajów studiów
 • bieżąca aktualizacja zagadnień GOZ w ramach przedmiotów kierunkowych na I i II stopniu studiów na kierunku budownictwo oraz popularyzacja osiągnięć badawczych wśród studentów jak również angażowanie dyplomantów w rozwiązywanie nowych tematów związanych z poszukiwaniem nowych niskoemisyjnych materiałów i technologii
 • wykłady na zaproszenie i prezentacje konferencyjne na temat nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i GOZ
 • projekty międzynarodowe: Application of waste and recycled products for durable sustainable concrete, Development of CO2 zero emission concrete, Sustainable polymer-cement composites
 • rozdziały monografii, artykuły w czasopismach krajowych oraz zagranicznych, konferencje naukowe
 • funkcje w grupach roboczych ds. krajowej inteligentnej specjalizacji – GOZ – woda, surowce kopalne, odpady
 • prowadzenie panelu nt. GOZ w oczyszczalniach ścieków na Forum Ochrony Środowiska (organizator: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie)
 • organizacja konferencji IWA Poland 2020 obejmującej tematykę GOZ