Regulamin uczestnictwa

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Seminarium „Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej” (zwanego dalej „Seminarium”) jest Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejskiej 20, 00-653 Warszawa.
 2. Dane kontaktowe do Organizatora to WIBHIŚ PW, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, e-mail: sekretariat.wibhis@pw.edu.pl, numer telefonu: +48 22 234 7887
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został zamieszczony na stronie https://goz.pw.edu.pl/ (zwanej dalej „Stroną Internetową”) i określa prawa oraz obowiązki jej Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora.
 4. Termin i miejsce organizacji Seminarium są podane na Stronie Internetowej.
 5. Uczestnikiem Seminarium może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. Warunki Uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Seminarium jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej prawidłowymi i zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Uczestnika.
 2. Akceptacja uczestnictwa przez organizatora Seminarium.
 3. Z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia między Uczestnikiem a Organizatorem zawierana jest umowa o uczestnictwo w Seminarium na warunkach opisanych w Regulaminie. Po zawarciu umowy Organizator na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnictwa w Seminarium prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem prawa Uczestnika do uczestnictwa w Seminarium.
 4. Termin przesyłania formularza rejestracyjnego upływa w dniu 28.02.2021 r.
 5. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona. O udziale w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń; po wyczerpaniu puli miejsc Organizator może odmówić rejestracji uczestnictwa nowym zgłaszającym. Odmowa rejestracji następuje poprzez brak możliwości wysłania formularza rejestracyjnego a także publikację stosownego komunikatu na stronie internetowej.

3. Rezygnacja z udziału w Seminarium Zmiana danych Uczestnika

 1. Rezygnacja z udziału w Seminarium jest możliwa w każdym momencie.
 2. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż pierwotnie zgłoszona. Zmiany danych Uczestnika można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres organizatora.

4. Odpowiedzialność Organizatora. Prawa Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Seminarium zgodne z opisem na Stronie Internetowej. Organizator ustala program Seminarium oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Seminarium, nawet w dniach, w których odbywa się Seminarium, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 2. Zmiany w programie Seminarium nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Seminarium w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa.

5. Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. W takim przypadku po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie na Stronie Internetowej każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.wibhis@pw.edu.pl Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu udziału Pani/Pana w Seminarium „Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej” – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu udział w Seminarium „Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej”.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji Seminarium oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.