Woda, ścieki i osady ściekowe

W ramach działu WODA, ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE na Politechnice Warszawskiej realizowane są prace badawcze w następujących zakresach tematycznych:

 • Przeglądy ekologiczne, analizy porealizacyjne oraz analiza i ocena przyczyn oraz stopnia oddziaływania na środowisko oczyszczalni i przepompowni ścieków
 • Opracowanie nowych i rozwój istniejących efektywnych energetycznie procesów usuwania zanieczyszczeń ze ścieków
 • Wprowadzanie metod minimalizujących ilość powstających odpadów, np. w technologii oczyszczania ścieków mniejszej ilości osadów ściekowych (min. technologia złoża ruchomego).
 • Oszczędzanie wody poprzez wykorzystanie wody technologicznej lub wody odnowionej.
 • Optymalizacja technologiczna metod przetwarzania/wykorzystania osadów ściekowych (przemysłowych i komunalnych).
 • Kontrola jakości odprowadzanych ścieków do odbiorników w środowisku
 • Odnowa wody ze ścieków oczyszczonych, ścieków szarych, wód deszczowych – opracowanie technologii
 • Oznaczanie stężenia odorantów oraz odorów emitowanych do atmosfery podczas poszczególnych procesów oczyszczania ścieków (włącznie z gospodarką osadową)
 • Odzysk surowców ze ścieków i osadów ściekowych (min. C, P, N, alginiany, celuloza, PHA, metale ciężkie, pierwiastki ziem rzadkich)
 • Analiza LCA powszechnie stosowanych oraz nowych technologii.
 • Wykorzystywanie technologii sprzyjających minimalizacji emisji gazów cieplarnianych.
 • Ocena występowania tzw. substancji rosnącego ryzyka w produktach odzyskanych ze ścieków i osadów ściekowych.
 • Rola specjalnych form metali i fosforu w procesie migracji fosforu z osadów dennych zbiorników antropogenicznych. .
 • Ocena ryzyka zanieczyszczenia zbiorników wodnych mikrosubstancjami chemicznymi
 • Regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania uciążliwości zapachowej obiektów gospodarki ściekowej
 • Zintegrowane plany zarządzania odorami w gospodarce o obiegu zamkniętym.
 • Aspekty społeczne ocen oddziaływania na środowisko obiektów GOZ – analiza skarg na uciążliwość zapachową obiektów oczyszczania ścieków
 • Seminaria, szkolenia i konferencje popularyzujące tematykę olfaktometrii m.in. w gospodarce komunalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną Mapą Tematyczną Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Politechnice Warszawskiej