Zasoby i odpady

Idea GOZ oraz jej reperkusje techniczne, ekonomiczne i społeczne:

 • analizy w zakresie możliwości wdrażania wymagań GOZ w zakresie gospodarki odpadami.
 • przeglądy ekologiczne, analizy porealizacyjne oraz analiza i ocena przyczyn oraz stopnia oddziaływania na środowisko instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów itp.
 • różnorodność wyposażenia części mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – różnorodność wydzielania frakcji użytecznych przeznaczonych do dalszego wykorzystania.

Metody charakteryzowania cyrkularności i jej mierniki:

 • efektywność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz jakość selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych – suchych i ulegających biodegradacji.

Standardy GOZ, prawne i techniczne:

 • reprezentowanie RP w pracach Technicznych Grup Roboczych Waste Treatment oraz  Waste Incineration (przygotowywanie Dokumentów Referencyjnych oraz Konkluzji BAT)
 • oceny spełnienia przez instalacje wymagań ochrony środowiska (w tym wymagań: BAT) (współpraca z przemysłem i dydaktyka).

Technologie ukierunkowane na GOZ:

 • oszczędzające materiały z zasobów pierwotnych (energii i materiałooszczędne):
  • stosowanie dodatków mineralnych w postaci:
   • lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących
   • lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących
   • lotnych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących
   • lotnych popiołów fluidalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących
  • wykorzystanie popiołu z TPKOŚ w technologii zawiesin twardniejących
  • wykorzystanie niskoemisyjnych spoiw (mieszanek żużlowo-popiołowych) w technologii zawiesin twardniejących, zaczynów, zapraw oraz betonów masywnych
  • wykorzystanie dennych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w mieszankach mineralnych
  • wykorzystanie odpadów powęglowych w mieszankach mineralnych
  • wykorzystywanie odpadów, jako alternatywy dla paliw pierwotnych
  • optymalizacja technologiczna metod przetwarzania odpadów (zawracanie obiegów, minimalizacja powstawania, ponowne użycie, maksymalizacja recyklingu)
  • odzysk materiałowy z procesów przetwarzania odpadów (mechanicznych i biotechnologicznych)
  • ocena stopnia zanieczyszczenia osadów dennych pobranych z cieków  i zbiorników wodnych
  • ocena zanieczyszczenia i migracji  metali ciężkich w układzie woda, gleba, rośliny
  • oszacowanie form metali w różnych elementach środowiska – woda, osady, gleba, roślinność
  • ocena możliwości zastosowania odpadów jako częściowego zamiennika surowców naturalnych lub cementu/spoiwa w wybranych kompozytach
 • recyklingowe (o zróżnicowanych stopniach przetworzenia odpadów):
  • recykling organiczny różnych form biomasy odpadowej w warunkach tlenowych i beztlenowych
  • recykling wybranych polimerów
  • recykling papieru, szkła, metali
  • recykling opakowań wielomateriałowych
  • dobór i optymalizacja technologii recyklingu dla odpadów BiR
  • technologie przygotowania do recyklingu frakcji materiałowych wraz z ich optymalizacją
  • ocena jakości wód powierzchniowych w odniesieniu do zagospodarowanie zlewni
  • oznaczanie stężenia związków oraz stężenia zapachu emitowanych do atmosfery podczas poszczególnych procesów przetwarzania odpadów
  • opracowanie warunków wykorzystania stłuczki szklanej jako zamiennika części cementu i/lub kruszywa drobnego w betonach cementowych
  • opracowanie warunków wykorzystania stłuczki sanitarnej jako zamiennika części cementu i/lub kruszywa drobnego w betonach cementowych
  • opracowanie warunków wykorzystania włókien z recyklingu butelek typu PET do betonu cementowego
  • opracowanie warunków wykorzystania kruszywa z recyklingu jako zamiennika kruszywa naturalnego w betonie cementowym
  • opracowanie warunków wykorzystania polimerowego kruszywa z recyklingu jako składnika kompozytów cementowo- polimerowych
  • stosowanie wody z recyklingu jako składnika kompozytów cementowych
 • wykorzystujące uboczne produkty procesów (o zróżnicowanych formach przekształcenia):
  • stosowanie dodatków mineralnych w postaci:
   • lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących
   • lotnych popiołów konwencjonalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących
   • lotnych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w technologii zawiesin twardniejących
   • lotnych popiołów fluidalnych z węgla brunatnego w technologii zawiesin twardniejących
  • wykorzystanie popiołu z TPKOŚ w technologii zawiesin twardniejących
  • wykorzystanie niskoemisyjnych spoiw (mieszanek żużlowo-popiołowych) w technologii zawiesin twardniejących, zaczynów, zapraw oraz betonów masywnych
  • wykorzystanie dennych popiołów fluidalnych z węgla kamiennego w mieszankach mineralnych
  • wykorzystanie odpadów powęglowych w mieszankach mineralnych
  • wykorzystanie produktów ubocznych w procesach biofiltracji.(BIOZIN)
  • opracowywanie technologii pozwalających na utratę statusu odpadów
  • technologie wykorzystujące produkty uboczne w ochronie środowiska (rekultywacja, wytwarzanie zielonej energii)
  • wykorzystanie odpadów budowlanych w procesach oczyszczania wód opadowych
  • zastosowanie naturalnych adsorbarbentów w procesie demobilizacji zanieczyszczeń – metali w zbiornikach i ciekach wód powierzchniowych
  • przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie: proces fermentacji metanowej – produkcja energii elektrycznej – uzyskanie kompostu w wyniku stabilizacji tlenowej pofermentu
 • inne:
  • Badania uwalniania metali ciężkich z popiołu z TPKOŚ oraz zawiesiny twardniejącej na jego bazie – aspekty środowiskowe stosowania surowców antropogenicznych
  • optymalizacja technologiczna selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przemysłowych, pozwalająca na maksymalizację ich recyklingu
  • analiza zmian jakościowych biomasy w łańcuchu dostaw.

Regulacje prawne GOZ:

 • oceny i procedury dotyczące uznania za produkt uboczny i utraty statusu odpadu (opinie dla przemysłu)
 • ustawy i rozporządzenia związane z odnawialną energię z odpadów oraz z odpadami
 • regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania uciążliwości zapachowej obiektów gospodarki odpadami
 • strategie wdrażania zasad minimalizacji powstawania i redukcji odpadów (samorządy, przemysł itp.)
 • zintegrowane plany zarządzania odorami w gospodarce o obiegu zamkniętym
 • konkluzje BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów

Aspekty socjologiczne i polityk społecznych:

 • aspekty społeczne ocen oddziaływania na środowisko obiektów GOZ – analiza skarg na uciążliwość zapachową obiektów gospodarki odpadami